Kallelse höstmöte 2022

Härmed kallas medlemmarna i Roslagens GK Norrtälje till höstmöte den 27 nov. klockan 14.00 på Bergstugan restaurang, Idrottbacken 14.

Dagordning:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av verksamhetsplan och budget, medlemsavgifter, spelavigfter samt övriga avgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Val av:1. Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
  2. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
  3. Fyra suppleanter i styrelsen för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år
  4. En auktoriserad revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  5. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande
  6. Tre personliga suppleanter till valberedningen för en tid av ett (1) år
  7. Roslagens GK Norrtälje ombud vid Roslagens Golf AB bolagsstämma
  8. Ombud till UGF-möte
 8. Behandling av styrelsens förslag och rätt i tid inkomna motioner.
 9. Övriga frågor (information och diskussion)
 10. Fastställande av maximalt antal spelrätter på klubbens banor.
 11. Mötet avslutande.

Motioner till höstmötet skall vara styrelsen tillhanda 13 november på info@roslagensgk.com