LOKALA REGLER

Lokala regler vid Roslagens GK Norrtälje 2018

 

Flyttbara tillverkade föremål (Regel 24:1)

Stenar i bunker betraktas som flyttbara tillverkade föremål.

 

Out of bounds (Regel 27-1)

Finns på hål 6 och hål 14.

 

Vattenhinder (Regel 26)

Alla omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen mot hindret går där marken bryter av mot hindret.

 

Onormala markförhållanden (MUA mm) (Regel 25-1

  1. Skador i bunker orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete.
  2. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt regel 25-1
  3. Öppna, grusade dräneringssträngar och nysådda ytor är mark under arbete.
  4. Vitsprayade områden är mark under arbete.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  • Alla stenrösen är organisk del av banan. Lösa delar får inte avlägsnas. Spelaren måste spela boll som den ligger eller förklara den ospelbar enligt Regel 28.
  • Elstängslet är ett oflyttbart hindrande föremål och en spelare får, utom när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad utan plikt för störande inverkan av elstängslet enligt Regel 24-2.

 

Oflyttbara hindrande föremål nära green (Regel 24-2)

Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet, får spelaren lättnad utan plikt för ett oflyttbart hindrande föremål som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och det oflyttbara föremålet är inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Spelaren får då ta lättnad på följande sätt:

  • Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från punkt där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har det hindrande föremålet i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.

 

Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar en ledningstråd måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en ny boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5.

 

Avståndsmätare

För allt spel på Roslagens Golfklubb Norrtälje, får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation.

                                                                                                                                                               

Avbrott i spelet (Anm till regel 6-8b)

När spelet avbryts av tävlingsledningen på grund av hotande fara och spelarna är mellan två hål får de inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas. Om avbrottet kommer under spelet av ett hål måste de avbryta spelet omedelbart och inte återuppta spelet förrän tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas. Om spelaren inte omedelbart avbryter spelet, är han diskvalificerad om inte omständigheterna motiverar ett upphävande av plikten, så som medges i Regel 33-7. Signalen för avbrott i spelet kommer att vara en lång signal med siren. Signalen kommer att upprepas. Spelet återupptas vid två korta signaler vilka upprepas.

 

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.