Kallelse vårmöte 2020

Kallelse till Roslagens GK Norrtäljes Vårmöte 2020

 

Tidpunkt:    Söndagen den 26 april kl 15.00

Plats:          På verandan utanför klubbhuset                                            

Dagordning

 1. Fastställande om röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 11. Fastställande av revisor för 2020
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor (information och diskussion)
 14. Mötet avslutas

 Övrigt:

 • Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 5 april på mail info@roslagensgk.com
 • Årsredovisningsunderlag, svar på inkomna motioner kommer att vara tillgängligt senast den 18 april dels i klubbhuset och dels på hemsidans medlemsinloggning.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Tävlingsverksamhet + Årsmöte 2020-04-08
Covid-19 2020-04-08
Kallelse vårmöte 2020 2020-03-26
Information 2020-03-16
Roslagens Golfklubb Norrtälje 2020-03-16