Golfbil

Hos oss kan du hyra golfbil utan sjukintyg men du måste ha fyllt 18 år och ha körkort.

Boka bilen på mingolf.se, hos receptionen några dagar i förväg eller på telefon 0176-23 71 37

Pris för golfbil: 450 kr per runda

Har du läkarintyg får du 100 kr rabatt

Klippkort 10 gånger: 3500 kr

Har du läkarintyg får du 1000 kr rabatt

Hyresvillkor för golfbilar

§ 1.             Villkor för att få hyra och framföra golfbil
Giltigt körkort för framförande av bil. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.
§ 2.              Fordonets brukande
Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen, dessutom inom klubbhusområdet och i anslutning till parkeringsområden.
§ 3.              Krav på framförande
Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Bilar får under inga omständigheter framföras på, eller tätt intill fore-green. Hänvisningsskyltar för bilar skall respekteras.
Stor hänsyn skall även tas till andra spelpartier på anläggningen.
§ 4.              Åtgärder vid skada eller fel
Hyresmannen ansvar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyresmannen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyresmannen är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.
§ 5.              Uthyrarens ansvar vid driftstopp eller skada
Uthyraren ansvarar för att fordonet är i funktions- och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden pga fordonets kondition eller fel, är hyresmannen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
§ 6.              Begränsning av skada
Det åligger såväl hyresmannen som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.
§ 7.              Återlämnande
Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, sättas på laddning samt tömmas av hyresmannen. Nycklar återlämnas till uthyraren eller på annan överenskommen plats.

Tillstånd att använda persontransporthjälpmedel i tävling

Kapitel 6.1.2.1 i Spel- och tävlingshandboken 2012-2015.

För klubbtävlingar inklusive KM krävs läkarintyg tillsammans med skriftlig dispens av klubbstyrelse. Giltighetstiden bör överensstämma med giltighetstiden på läkarintyget.Sådant intyg och sådan dispens gäller även för handicaptävling på annan klubb enligt denna klubbs tillstånd att åka på banan, samt för scratchtävlingar öppen endast för ålderskategori – D60, H65 eller äldre.För övriga öppna scratchtävlingar krävs dessutom dispens från SGF:s förbundsläkare.Samtliga ronder spelade med persontransporthjälpmedel där villkoren för handicaprond är uppfyllda är handicaprond oavsett om intyg finns eller inte.